Ηχομονωτικά Δωμάτια ALPHAfon – IC

Άκαυστα, θερμομονωτικά, πυρασφαλή και δεν αναδύουν επιβλαβή αέρια παρουσία φλόγας.

Περιγραφή

Τα ηχομονωτικά καλύμματα ALPHAfon-ΙC είναι κατασκευασμένα συνήθως από μεταλλικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή χάλυβα κατάλληλα διαμορφωμένου. Επί του σκελετού προσαρμόζονται τα ηχομονωτικά-ηχοαπορροφητικά πλαίσια ALPHAfon-MB, τα οποία είναι άκαυστα, θερμομονωτικά, πυρασφαλή και δεν αναδύουν επιβλαβή αέρια παρουσία φλόγας.

 

Σε κατάλληλες θέσεις, τοποθετούνται ηχομονωτικές θύρες. Η θέση αυτών καθορίζεται από τα σημεία που απαιτούν καλύτερη και συχνότερη επιτήρηση – επίσκεψη ( π.χ. φίλτρα λαδιού, αντλία πετρελαίου, όργανα μέτρησης).

Τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εξαγωγή του αέρα τοποθετούνται ειδικά σχεδιασμένες ηχοπαγίδες. Οι ηχοπαγίδες αυτές έχουν χαμηλή πτώση πίεσης και δεν επηρεάζουν την σωστή ψύξη του Η/Ζ. Στις εξωτερικές πλευρές των ηχοπαγίδων υπάρχουν πλέγματα προστασίας.

Εφόσον απαιτηθεί, τοποθετείται ειδικός σιγαστήρας συνδυασμένου τύπου (εκτόνωσης και απορρόφησης) στην εξαγωγή των καυσαερίων σε κατάλληλη θέση.

Τα ηχομονωτικά καλύμματα Η/Ζ αποτελούνται από τα παρακάτω βασικά τμήματα :

  • ΣΚΕΛΕΤΟ
  • ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
  • ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ
  • ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΨΥΞΗΣ
  • ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (εφόσον απαιτείται)