Προστασία από Μηχανολογικό εξοπλισμό σε Νοσοκομείο

Εφαρμογή: Ο σκοπός του έργου ήταν να μειώσει τον περιβαλλοντικό θόρυβο από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Παρατηρήσεις: Ένα ήσυχο περιβάλλον είναι απαραίτητο για τους ασθενείς ενός νοσοκομείου και αποτελεί βασική ανάγκη. Συνεπώς ο θόρυβος που εκπέμπεται από ψύκτες, συστήματα εξαερισμού και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμού του νοσοκομείου πρέπει να είναι εντός των νόμιμων ορίων για να διατηρείται στο ελάχιστον η ηχητική όχληση προς τους ασθενείς.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ALPHAfon-MBALPHAfon-SA

Call now button
+30 210 6779 875