Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου

Τι σημαίνει ηχορύπανση;

Ηχορύπανση (ή ηχορρύπανση) είναι η υπερβολική παραγωγή περιβαλλοντικού θορύβου, που προκαλείται από τον άνθρωπο ή τις μηχανές, και υποβαθμίζει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Σε ακραίες περιπτώσεις ηχορύπανσης, ο θόρυβος που προκαλείται μπορεί να προκαλέσει μερική ή ολική απώλεια της ακοής. Συχνά όμως μειώνει την παραγωγικότητα και δυσκολεύει την εκτέλεση των εργασιών ή ευθύνεται για άλλες ψυχοσωματικές διαταραχές. Η ηχορύπανση σύμφωνα με σχετική μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτελεί τον δεύτερο (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία μας!

Μέτρηση ηχορύπανσης

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στις μετρήσεις περιβαλλοντικού αερομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων από μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και στην πρόσοψη ή στο εσωτερικό του πλησιέστερου ευαίσθητου δέκτη (όπως π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, μουσεία ή απλές κατοικίες κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως Μετρό, Τραμ, σιδηρόδρομος, αεροπορική και οδική κυκλοφορία, κλπ). Ορισμένα από τα μετρητικά συστήματα που διαθέτουμε έχουν την δυνατότητα ταυτόχρονης ψηφιακής καταγραφής του θορύβου και των δονήσεων μέσω κατάλληλων αναλυτών σήματος τεσσάρων καναλιών. Συμπεριλαμβάνεται ένα μικρόφωνο ηχομέτρου κλάσης 1 σύμφωνα με το IEC 61672 και τρία επιταχυνσιόμετρα που πληρούν το ISO 8041:2005, ISO 2631-1, και ISO 5349, συνδυάζοντας όλες τις δυνατότητες ταυτόχρονης παρακολούθησης του φαινομένου όπως: RMS, MTVV ή Max, VDV, Peak, Peak-Peak συμπεριλαμβάνοντας και χρονικό ιστορικό καταγραφής (Time History Logger) για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Τα μετρούμενα μεγέθη αναλύονται και παρουσιάζονται μέσω ειδικού λογισμικού σε Η/Υ. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται με την σύγκριση αυτών με την σχετική νομοθεσία ή με τα προτεινόμενα επιτρεπτά όρια. Στη συνέχεια με βάση την πολυετή εμπειρία μας μπορούμε να προτείνουμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δονήσεων και θορύβου.

Νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης

Η εταιρία μας με εμπειρία στις περιβαλλοντικές ηχομετρήσεις από το 1978 εκτελεί μετρήσεις θορύβου εξωτερικού χώρου σε αυτοκινητόδρομους, τρένα, αεροδρόμια, ανοικτά εργοτάξια κτλ σύμφωνα και με τη κοινοτική οδηγία και την εθνική Νομοθεσία Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β`/27.4.2012)“ Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου”

Επίσης έχουμε την τεχνογνωσία, αλλά και εξειδικευμένα ακουστικά προγράμματα για την χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου που προβλέπεται απο την κοινοτική οδηγία 2002/49/ΕΚ

Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει :

-τους ποσοστομετρικούς  δείκτες θορύβου L1, L10, L50, L95, L99
-καθώς και τις μέγιστες και ελάχιστες στάθμες (Lmax) (Lmin) στην διάρκεια της 24ωρης καταγραφής,
-τους δείκτες: Lden, Ld−e και Lnight
-την ενεργειακά ισοδύναμη μέση ηχοστάθμη LAeq(24h)

Χάρτες θορύβου

Επίσης έχουμε την τεχνογνωσία, αλλά και εξειδικευμένα ακουστικά προγράμματα για την χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία.

Ο μετρητικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, με κατάλληλο εξοπλισμό εξωτερικών συνθηκών (προστασία από βροχή, αέρα και πουλιά). Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εκτελεστούν 24ώρες καταγραφές του θορύβου από οδική κυκλοφορία και παρακολούθηση ηχητικών φαινομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα σε απομακρυσμένα σημεία.

Call Now Button+30 210 6779 875