Μετρήσεις Ηχομόνωσης

H ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ χρησιμοποιεί προηγμένα όργανα για την μέτρηση και καταγραφή θορύβου, ικανά να αποτυπώσουν ένα ηχητικό φαινόμενο  σε ένα ευρύ ακουστικό φάσμα θορύβων και δονήσεων.

Τι ονομάζουμε ηχομόνωση;

Πρόκειται για την ικανότητα απλών ή σύνθετων δομικών στοιχείων σε κτήρια και κατοικίες (π.χ. τοίχοι, δάπεδα, πόρτες, παράθυρα κ.ά.) να απομονώνουν το ήχο και να εμποδίζουν τη διάδοσή του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κτηριακής ηχομόνωσης:

Μετρήσεις ηχομόνωσης αερόφερτου θορύβου

Οι μετρήσεις ηχομόνωσης αερόφερτου θορύβου αφορούν μετρήσεις θορύβου που μεταδίδεται μέσω του αέρα. Μπορεί να προέρχεται από εξωτερικές πηγές (αυτοκίνητα, τραίνα, αεροπλάνα, ανθρώπινες δραστηριότητες) αλλά και από εσωτερικές ηχητικές διεγέρσεις (π.χ. πηγές θορύβου στο ίδιο ή γειτονικό διαμέρισμα)

δωδεκάεδρο

Οι μετρήσεις του αερομεταφερόμενου θορύβου εκτελούνται με τη χρήση του υπερσύγχρονου μετρητικού εξοπλισμού που αποτελείται μεταξύ άλλων από ηχόμετρα ακριβείας Τύπου 1 (υψηλής ακρίβειας) πρόσφατα πιστοποιημένα και βαθμονομημένα από επίσημα εξωτερικά εργαστήρια πιστοποιημένα από το ΕΣΥΔ και από δωδεκάεδρη πολυκατευθυντική ηχητική πηγή με κατάλληλο ενισχυτή.

Η πραγματοποίηση των μετρήσεων αυτών βασίζεται στα ακόλουθα Διεθνή πρότυπα:

  • ISO 140-4:1998:Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms.
  • ISO 140-5:1998 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — part 5: Field measurements of airborne sound insulation of façade elements and façades.
  • ISO 140-7:1998: Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των ακουστικών μετρήσεων βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο:

  • ISO 717-1:2013. Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne sound insulation

Μετρήσεις ηχομόνωσης στερεόφερτου θορύβου

Ηχομέτρηση θορύβου που μεταδίδεται μέσω των στερεών υλικών, δηλαδή των δομικών υλικών ενός κτηρίου. Ο θόρυβος αυτός προκαλείται από στοιχεία που τίθενται σε ταλάντωση και εν τέλει φτάνει στα αυτιά μας ως αερόφερτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ήχος που προκαλείται από το τρίξιμο στα τζάμια του σπιτιού μας όταν πλησιάζει ένα αεροπλάνο, αυτοκίνητο κλπ.

Υποκατηγορία στερεόφερτου θορύβου αποτελεί ο κτυπογενής θόρυβος, ο οποίος παράγεται από την κρούση δύο στερεών σωμάτων. Τέτοιος θόρυβος μπορεί να προέρχεται από περπάτημα με τακούνια, σύρσιμο επίπλων ή πτώση αντικειμένων. Επίσης κτυπογενής θόρυβος προκαλείται συχνά από μηχανολογικό εξοπλισμό που στηρίζεται στο δάπεδο και παράγει ισχυρούς κραδασμούς. Οι κραδασμοί αυτοί μεταδίδονται μέσω των στερεών δομικών στοιχείων στο διαμέρισμα ή ακόμη και σε ολόκληρο το κτήριο.

Η εταιρία μας είναι επίσης εξοπλισμένη με νέας τεχνολογίας κτυπογεννήτρια, η οποία είναι μια παραγωγός κτυπογενούς θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο EN ISO 140-6.

Με την κτυπογεννήτρια αυτή διεξάγονται μετρήσεις της στάθμης του στερεόφερτου θορύβου σε δάπεδα ενός κτιρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η ηχομείωση από την εφαρμογή διαφορετικών επικαλύψεων. Οι μετρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 140 – 7: Ακουστική –Μέτρηση ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων – Μέρος 7: Επιτόπιες μετρήσεις ηχομόνωσης δαπέδων στην περίπτωση κτυπογενούς ήχου.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε γυμνά δάπεδα όσο και σε πατώματα με διαφορετικές επικαλύψεις, προκειμένου να καθοριστεί ένα μοναδικό μέγεθος αξιολόγησης, όπως η Κανονικοποιημένη (L‘n) ή η Τυποποιημένη (L‘nT) στάθμη της ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου.

κτυπογεννήτρια

Πρότυπη Κτυπογεννήτρια για τη μέτρηση κτυπογενούς θορύβου

Η αξιολόγηση της ηχομείωσης πραγματοποιείται μέσω της Σταθμισμένης κανονικοποιημένης στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, (Ln,w), όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 717-2: 2013: Αξιολόγηση της ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων. Μέρος 2: Ηχομόνωση στερεόφερτου ήχου.

Η ομάδα ακουστικών μηχανικών μας, μπορεί να μετρήσει όλες τις παραπάνω παραμέτρους εκτελώντας επιτόπιες μετρήσεις με την χρήση της πρότυπης κτυπογεννήτριας και του εξειδικευμένου συστήματος καταγραφής της ηχοστάθμης στο δωμάτιο λήψης, παράλληλα με την μέτρηση του χρόνου αντήχησης.

Οι τιμές των μετρήσεων συγκρίνονται με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, όπως καθορίζονται από την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 (Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) – Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 12.

ΓΕΝΙΚΑ

Στην κτιριακή ηχοπροστασία η ηχομόνωση είναι μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη , ιδιαίτερα για χώρους όπως γραφεία, κατοικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και οπουδήποτε η ηχομόνωση μεταξύ διαφορετικών χώρων αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Η ομάδα μηχανικών μας μπορεί να εκτελέσει μετρήσεις ηχομόνωσης εντός κτηρίων και να διερευνήσει αν πληρούνται τα ισχύοντα νόμιμα όρια ή να διαπιστώσει τεκμηριωμένα αν προσφέρεται η επιθυμητή ακουστική άνεση. Στις μετρήσεις ηχομόνωσης περιλαμβάνονται επίσης οι μετρήσεις θορύβου που προκαλούνται από βιομηχανικές, μηχανολογικές και περιβαλλοντικές ηχητικές πηγές.

Οι ακουστικοί μηχανικοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν να τεκμηριώσετε την ηχομονωτική ικανότητα των κτιρίων σας,
με σκοπό την εξασφάλιση ενός πιο ήσυχου ακουστικού περιβάλλοντος.

Συχνά καλούμαστε να αναλύσουμε και να προτείνουμε λύσεις σε περιοχές όπου συνυπάρχουν, καταστήματα και κατοικίες για την μέγιστη δυνατή ηχομόνωση εντός της κατοικίας.

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε μια ποιο ήσυχη διαβίωση.

Call Now Button+30 210 6779 875