Μετρήσεις κραδασμών

Οι μετρήσεις δονήσεων γίνονται από τους κατάλληλα εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας με υπερσύγχρονα όργανα. Τα όργανα αυτά έχουν την δυνατότητα να μετρούν τους κραδασμούς στις 3 διευθύνσεις. Χρησιμοποιούνται σε μετρήσεις κραδασμών σε: κτήρια, βιομηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι μετρήσεις κραδασμών γίνονται επίσης για τον προσδιορισμό της διεγείρουσας συχνότητας με γνώμονα τον προσδιορισμό της κατάλληλης αντικραδασμικής λύσης.

Οι παρακάτω δείκτες μπορούν να καταγραφούν και να υπολογιστούν ανάλογα με το είδος της κάθε
μέτρησης:
• Επιτάχυνση RMS (m/sec2) με υπολογισμό της μέγιστης τιμής
• Ταχύτητα δόνησης (m/sec) με υπολογισμό της μέγιστης ταχύτητας δόνησης σωματιδίου (ppv)
• Σταθμισμένη επιτάχυνση (m/sec2) για τον υπολογισμό της τιμής της δόσης δόνησης (vdv) και την αξιολόγηση σύμφωνα με το Πρότυπο BS 6472.
• Φασματικές αναλύσεις κραδασμών σε 1/1 ή 1/3 οκτάβας από 1 Hz και πάνω.
• Ταυτόχρονη καταγραφή στάθμης και φασματικής ανάλυσης στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (FFT analysis και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διάγραμμα waterfall).

Διαθέτουμε επιταχυνσιόμετρα μονοαξονικά βιομηχανικού τύπου, αλλά και τριαξονικά με μεγάλη ευαισθησία (1V/g) για μέτρηση δονήσεων σε κτήρια.

Έκθεση εργαζομένων σε κραδασμούς

Η οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) θεσπίζει σε κοινοτικό επίπεδο ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας των εργαζομένων, όταν εκτίθενται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε κινδύνους προερχόμενους από κραδασμούς.

Η οδηγία 2002/44/ΕΚ προβλέπει «οριακές τιμές έκθεσης» και «τιμές έκθεσης για την ανάληψη δράσης». Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των εργοδοτών όσον αφορά τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων, ορίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό ή την αποφυγή της έκθεσης και διευκρινίζει πώς πρέπει να παρέχεται ενημέρωση και κατάρτιση στους εργαζομένους. Κάθε εργοδότης που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες οι οποίες συνεπάγονται κινδύνους προερχόμενους από έκθεση σε κραδασμούς πρέπει να εφαρμόσει σειρά μέτρων προστασίας πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η παραπάνω οδηγία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ” (ΦΕΚ 227/Α/14-09-2005)

Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας μπορεί να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση του δομόφερτου / εδαφομεταφερόμενου θορύβου, που συχνά αποτελεί και την μεγαλύτερη ηχητική όχληση.

Περισσότερα:

Μέτρηση κτυπογενούς θορύβου με κτυπογεννήτρια

κτυπογεννήτρια

Κτυπογενήτρια για μετρήσεις κτυπογενούς θορύβου

Η εταιρία μας είναι επίσης εξοπλισμένη με νέας τεχνολογίας κτυπογεννήτρια, η οποία είναι μια παραγωγός κτυπογενούς θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο EN ISO 140 – 6  . Είναι εφοδιασμένη με πέντε σφυριά που λειτουργούν στα 2 Hz, με πτώση από ύψος 40 χιλιοστά, με συχνότητα λειτουργίας 10 Hz, που παράγουν 10 κρούσεις ανά δευτερόλεπτο.

Με την κτυπογεννήτρια αυτή διεξάγονται  μετρήσεις της στάθμης του στερεόφερτου θορύβου σε δάπεδα ενός κτιρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η ηχομείωση από την εφαρμογή διαφορετικών επικαλύψεων. Οι μετρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 140 – 7: ΑκουστικήΜέτρηση ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων – Μέρος 7: Επιτόπιες μετρήσεις ηχομόνωσης δαπέδων στην περίπτωση κτυπογενούς ήχου.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε γυμνά δάπεδα όσο και σε πατώματα με διαφορετικές επικαλύψεις, προκειμένου να καθοριστεί ένα μοναδικό μέγεθος αξιολόγησης, όπως η  Κανονικοποιημένη (Ln)  ή η Τυποποιημένη (LnT) στάθμη της ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου.

Τυπικές πηγές στερεόφερτων διεγέρσεων είναι οι  βηματισμοί, η πτώση αντικειμένων, κ.λπ., στην τελική επιφάνεια του δαπέδου.

Η αξιολόγηση της ηχομείωσης πραγματοποιείται μέσω της Σταθμισμένης κανονικοποιημένης στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, (Ln,w), όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 717-2: 2013: Αξιολόγηση της ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων. Μέρος 2: Ηχομόνωση στερεόφερτου ήχου.

Η ομάδα ακουστικών  μηχανικών μας, μπορεί να μετρήσει όλες τις παραπάνω παραμέτρους εκτελώντας επιτόπιες μετρήσεις με την χρήση της πρότυπης κτυπογεννήτριας και του εξειδικευμένου συστήματος καταγραφής της ηχοστάθμης στο δωμάτιο λήψης, παράλληλα με την μέτρηση του χρόνου αντήχησης.

Οι τιμές των μετρήσεων συγκρίνονται με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, όπως καθορίζονται από τον Κτηριοδομικό Κανονισμό.

 

 

 

 

Call Now Button+30 210 6779 875