Μετρήσεις Ακουστικής Ποιότητας

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κάθε κλειστός χώρος παρουσιάζει ειδικά ακουστικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι καθοριστικά για την καταλληλότητα του ή μη για συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ. μουσικές παραγωγές, ομιλία, κλπ.). Επιπλέον, τα ακουστικά αυτά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τύπο, τις προδιαγραφές και την απόδοση μιας ηχητικής εγκατάστασης που πιθανό να τοποθετηθεί στο χώρο αυτό.

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ μέσω υπερσύγχρονων Ακουστικών προγραμμάτων στα πλαίσια μιας Ακουστικής μελέτης μπορεί να υπολογίσει και να προβλέψει τα ακουστικά αυτά χαρακτηριστικά της αίθουσας πριν αυτή κατασκευαστεί.
Περισσότερα λεπτομερή συμπεράσματα όμως για την ακουστική ποιότητα της αίθουσας επιτυγχάνονται μέσω επιτόπιων μετρήσεων των ακουστικών παραμέτρων με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.

 

δωδεκάεδρο

Παντοκαντευθυντική πηγή με 12 μεγάφωνα (δωδεκάεδρο)

Ο ακριβέστερος προσδιορισμός των παραμέτρων αυτών γίνεται βασικά από μέτρηση της κρουστικής απόκρισης του χώρου, για τις συγκεκριμένες θέσεις πηγής/δέκτη με τη χρήση μιας παντοκατευθυντικής πηγής (δωδεκάεδρο ηχείο). Η ηχητική διέγερση είναι τύπου «Ημιτονοειδούς Σάρωσης» (Sinewave Sweep ή Swept Sine) και από την απόκριση της οποίας είναι δυνατό να εξαχθεί η κρουστική απόκριση.

Η γνώση της κρουστικής της απόκρισης ενός χώρου μας δίνει δεδομένα με τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε μια πληθώρα ακουστικών παραμέτρων όπως:

  1. Χρόνος Αντήχησης RT60, RT20
  2. Συχνοτική απόκριση
  3. Χρόνος πρώιμης απόσβεσης ή χρόνος απόσβεσης των πρώιμων ανακλάσεων (Early Decay Time, EDT)
  4. Ευκρίνεια (Clarity) C50 C80
  5. Διακριτότητα (Definition) D50 D80
  6. Ακουστική απολαβή (Sound Strength) G
  7. Ηχοστάθμη σε κάποια απόσταση ??
  8. % Απώλεια Καταληπτότητας Συμφώνων (Articulation Loss of Consonants) %ALCons
  9. Δείκτης Μετάδοσης Ομιλίας (Speech Transmission Index) STI / RASTI

Ο ήχος που λαμβάνει ένας δέκτης μέσα σε ένα κλειστό χώρο μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις συνιστώσες: απευθείας ήχος, πρώιμες ανακλάσεις και αντήχηση (καθυστερημένες ανακλάσεις).

Ο απευθείας ήχος είναι ο πρώτος ήχος που φτάνει στο αυτί του ακροατή, ο οποίος «ταξιδεύει» απευθείας από την πηγή.

Ακολουθείται από τις πρώιμες ανακλάσεις του ήχου από τους πλαϊνούς τοίχους, την οροφή κλπ., οι οποίες φτάνουν αργότερα, επειδή χρειάζεται να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση. Πρώιμες ανακλάσεις θεωρούνται αυτές που φθάνουν στον ακροατή έως και 50 ms (100 ms για μεγάλες αίθουσες).

Τέλος, υπάρχουν οι καθυστερημένες ανακλάσεις, οι οποίες αποτελούν την ηχητική ενέργεια που φτάνει στον ακροατή μετά το χρονικό όριο των 50 ms (100 ms για μεγάλες αίθουσες) και οι οποίες συντελούν στο φαινόμενο της αντήχησης.

waterfall-plot

Χρονική / Φασματική ανάλυση ήχου 3D (waterfall plot)

RASTI ALcons (%) καταληπτότητα
0-0.3 >15 κακή
0.3-0.45 15-12 ικανοποιητική
0.45-0.6 12-8 καλή
0.6-0.75 8-4 πολύ καλή
0.75-1 <4 άριστη

Σύγκριση αντικειμενικών και υποκειμενικών δεικτών αξιολόγησης

Οι παραπάνω παράμετροι μετρούνται πριν και μετά από μια ακουστική μελέτη-επέμβαση. Αναλόγως του τύπου της αίθουσας ( ομιλία/μουσική ) και τον ακουστικό αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε, η κάθε παράμετρος έχει διαφορετική προτεραιότητα στο σχεδιασμό και τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε.

Σε μια μελέτη ακουστικής βελτίωσης αίθουσας για ομιλία (π.χ. Θέατρο) η βασική ακουστική απαίτηση είναι η υψηλή καταληπτότητα, η ευκρίνεια δηλαδή των επιμέρους συλλαβών και φράσεων του ομιλητή σε οποιαδήποτε θέση στην αίθουσα.

Αντίθετα, σε μια αίθουσα συναυλιών, οι απαιτήσεις σχεδιασμού αλλάζουν και γίνονται σαφώς πιο σύνθετες.

Παράλληλα με τις ηλεκτροακουστικές αυτές μετρήσεις (ηχοβολισμοί) μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα ακουστικής ποιότητας, όπως στάσιμα κύματα, πολλαπλές ανακλάσεις (ηχώ) κλπ.

Call Now Button+30 210 6779 875