Μελέτες Δονήσεων

Housed spring mount

Δοκιμή συμπίεσης αντιδονητικού ελατηρίου για βελτιστοποίηση σχεδίασης νέων αντικραδασμικών

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, είναι μια από τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες σε θέματα ελέγχου θορύβου και δονήσεων με εμπειρία από το 1978.

Οι μελέτες αντιμετώπισης δονήσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια:

 

– Μετρήσεις κραδασμών επί τόπου του έργου, εφόσον κριθούν απαραίτητες.

Με την χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτουμε μπορούμε να μετρήσουμε μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες παραμέτρους. Επιτάχυνση RMS, min,max,  (m/sec2) – Ταχύτητα δόνησης (m/sec)  καθώς και άλλους κρίσιμους παράγοντες όπως τιμή της Δόσης Δόνησης (vdv), καθορισμό της μέγιστης τιμής PPV, Μέτρηση θεμελιώδους ιδιοσυχνότητας, καταγραφή χρονοσειράς και ανάλυση σήματος FFT & 1/3 οκτάβας.

Περισσότερα:

– Αξιολόγηση των μετρήσεων σύμφωνα με τα Πρότυπα BS 6472,  DIN 4150 και ISO 2631.
– Σύνταξη εξειδικευμένης μελέτης αντιμετώπισης δονήσεων η οποία προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την μείωση του εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων.

Για την πρόβλεψη της μείωσης των κραδασμών λαμβάνονται υπόψη εκτός των άλλων παραμέτρων, το βάρος του μηχανήματος που προξενεί την κραδασμική διέγερση, τον ελάχιστο αριθμό στροφών των περιστρεφόμενων μερών αυτού και εξ αυτού την συχνότητα συντονισμού, την ιδιοσυχνότητα του αντικραδασμικού συστήματος που θα προταθεί. Η επεξεργασία γίνεται με την χρήση ειδικού λογισμικού πρόβλεψης  μείωσης κραδασμών.

Για την επιλογή του κατάλληλου αντικραδασμικού συστήματος λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων παραμέτρων το επιθυμητό ποσοστό μείωσης της δόνησης, ο τύπος της βάσης έδρασης του μηχανήματος (πλάκα από μπετό, μεταλλικό δικτύωμα κλπ.) η κύρια  χρήση του κτηρίου (κατοικία ,βιομηχανία Νοσοκομείο κλπ.), σχετικές απαιτήσεις αντισεισμικής προστασίας.

Η επιλογή του κατάλληλου αντικραδασμικού συστήματος γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο ASHRAE-HANDBOOK CHAPTER 48. NOISE AND VIBRATION CONTROL

H εταιρεία μας εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή προηγμένων συστημάτων αντιμετώπισης κραδασμών, με την εμπορική ονομασία Vibro.

Όλα τα προϊόντα ελέγχου δονήσεων παράγονται στην ΕΛΛΑΔΑ
και εξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Οι κύριες κατηγορίες αντικραδασμικών προϊόντων Vibro είναι:

Call Now Button+30 210 6779 875