Ηχομόνωση σε γραφεία τράπεζας

Εφαρμογή: ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ επιλέχτηκε για να προβεί σε αναλυτική ακουστική μελέτη, μετρήσεις και να παρέχει συγκεκριμένες λύσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος από τη λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος.

Παρατηρήσεις: Αρχικά οι προκαταρκτικές μετρήσεις ήχου πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την εθνική νομοθεσία. Κατάλληλα μέτρα ελέγχου του θορύβου εκπονήθηκαν ώστε η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Η ιδιαίτερη πρόκληση στη συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν η στήριξη του ηχοπετάσματος με την μεταλλική κατασκευή. Λόγω του αυξημένου ύψους της κατασκευής αλλά και των ανεμοπιέσεων στο συγκεκριμένο σημείο απαιτήθηκε ιδιαίτερη στήριξη της ηχομονωτικής κατασκευής.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκανALPHAfon-MBALPHAfon-SA

Call now button
+30 210 6779 875