Ηχομετρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Ο θόρυβος από μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού αποτελεί συχνά βασικό παράγοντα της ηχητικής όχλησης στην πόλη.

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από μετρήσεις θορύβου σε κλιματιστικά, Ηλεκτρογεννήτριες, λέβητες, συστήματα εξαερισμού και γενικότερα  Η/Μ εξοπλισμό κάθε φύσης.

Πιο συγκεκριμένα εκτελούνται:

– Μετρήσεις θορύβου στα όρια της ιδιοκτησίας και συμβουλευτική υποστήριξη για αντιμετώπιση τυχόν υπερβάσεων (Π.Δ. 1180/81)
– Φασματική ανάλυση θορύβου σε όλο το ακουστικό φάσμα (από  31,5 έως 18.000 Hz).
– Μετρήσεις θορύβου περιβάλλοντος όπως Leq, Lpeak, LAFmax, LAFmin, LAF10, LAF90
– Μετρήσεις θορύβου περιβάλλοντος στα ΙΚΤΕΟ για αδειοδότηση αυτών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα οφείλονται στην ανάμιξη των χρήσεων (κατοικία και βιοτεχνία-βιομηχανία) εντός αστικών περιοχών. Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψύκτες, VRV, αντλίες θερμότητας, server rooms και λοιπός εξοπλισμός ο οποίος συχνά έχει 24ωρη λειτουργία η όχληση των γειτονικών κατοικιών μπορεί να είναι αυξημένη.
Το π.δ. 1180/1981 διαφοροποιεί τα όρια θορύβου βάσει της διαμορφωμένης κατάστασης και στις περισσότερες περιπτώσεις αξιολογείται στο όριο ιδιοκτησίας της επιχείρησης, με στόχο ο αερόφερτος θόρυβος να μη ξεπερνάει τα 50dB (ντεσιμπελ) για τις περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο.

Ακολουθεί απόσπασμα από το Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981 – ΦΕΚ Α-293/6-10-1981 – Άρθρο 2

§5. Το ανώτατον επιτρεπόμενον όριον θορύβου, εκπεμπόμενον εις το περιβάλλον υπό των εγκαταστάσεων, καθορίζεται ως τούτο αναφέρεται εις τον κατωτέρω παρατιθέμενον πίνακα, μετρούμενον επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου κείται η εγκατάστασις.

ΠΙΝΑΞ 1
Ανωτάτου Επιτρεπομένου – Ορίου Θορύβου
α/α Περιοχή Ανώτατον όριον θορύβου εις dB(A)
1 Νομοθετημένοι Βιομηχανικαί Περιοχαί 70
2 Περιοχαί εις ας το επικρατέστερον στοιχείον είναι το βιομηχανικόν 65
3 Περιοχαί εις ας επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικόν και αστικόν στοιχείον 55
4 Περιοχαί εις ας επικρατεί το αστικόν στοιχείον 50

Δια τας εγκαταστάσεις τας ευρισκομένας εν επαφή μετά κατοικουμένων κτισμάτων, το ανώτατον επιτρεπόμενον όριον θορύβου καθορίζεται εις 45 dB(A), ανεξαρτήτως της περιοχής εις ήν ευρίσκεται η εγκατάστασις μετρούμενον εντός του κατοικουμένου κτίσματος με ανοικτάς θύρας και παράθυρα.

Οι ηχομετρήσεις για θόρυβο από κλιματιστικά και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό συχνά εκτελούνται όχι μόνο για αξιολόγηση του εκπεμπόμενου θορύβου προς τους περίοικους αλλά και προς την ίδια την επιχείρηση. Με την εκτέλεση των ηχομετρήσεων η εταιρεία μας υποβάλει και την αντίστοιχη τεχνική έκθεση με τα ευρήματα, τα αποτελέσματα, τη σύγκριση με τα εθνικά ή διεθνή όρια σε dB (ντεσιμπελ) αλλά και τις προτάσεις για ηχομόνωση όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι προτάσεις ηχομόνωσης λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες για ηχομείωση, αλλά και τους μηχανολογικούς περιορισμούς τους οποίους παρουσιάζονται στη κάθε εφαρμογή. Συγκεκριμένα εκτός από την ηχομετρηση σε ντεσιμπελ, υπολογίζονται οι ανάγκες αερισμού του κλιματιστικού (ή του αντίστοιχου εξοπλισμού), οι ανάγκες συντήρησης και επισκεψιμότητας, καθώς και οι στατικοί περιορισμοί που παρουσιάζονται στο έργο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραδοτέα σε μία ηχομετρηση που αφορά κλιματιστικά ή λοιπό εξοπλισμό ψύξης/θέρμανσης/εξαερισμού.

Call Now Button+30 210 6779 875