Ηχο-έκθεση εργαζομένων

Η μέτρηση του θορύβου στον οποίο ένας εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος αποτελεί βασικό παράγοντα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό για τον εργαζόμενο, αλλά και για την ίδια την εταιρία να γνωρίζει την ηχο-έκθεση στην οποία είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι αλλά και αν υπάρχει υπέρβαση σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρία μας διαθέτει ειδικό εξοπλισμό που μπορεί να προσαρμοστεί στον κάθε εργαζόμενο για εκτέλεση ηχοδοσιμέτρησης και εκτελεί πιστοποιημένες ηχομετρήσεις σχετικά με την ημερήσια ηχοέκθεση των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ. 149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ»):

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: έκθεση στον θόρυβο

 

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή οδηγία εφαρμόζεται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων εργαζόμενοι εκτίθενται σε κινδύνους λόγω θορύβου ως αποτέλεσμα της εργασίας τους.

Τι προβλέπει η οδηγία και η Ελληνική Νομοθεσία:

Ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια λόγω έκθεσης σε θόρυβο, και ιδίως από τους κινδύνους για την ακοή.

Βασικά σημεία:

Στον χώρο εργασίας οι οριακές τιμές έκθεσης στον θόρυβο, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνονται, αφορούν κυρίως επίπεδο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας έκθεσης 87 ντεσιμπέλ (dB), λαμβανομένης υπόψη τυχόν μείωσης λόγω μέσων προστασίας της ακοής.

Οι τιμές για ανάληψη δράσης, τα επίπεδα ντεσιμπέλ στα οποία ένας εργαζόμενος πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα, ορίζονται σε ημερήσια ή εβδομαδιαία έκθεση 80 dB (κατώτερη τιμή) και 85 dB (ανώτερη τιμή).

Ο εργοδότης φέρει την ευθύνη να εκτιμά και, εάν είναι απαραίτητο, να μετρά τα επίπεδα του θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

  • στο επίπεδο, τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου παλμικού χαρακτήρα*,
  • στις οριακές τιμές έκθεσης και στις τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης,
  • σε επιπτώσεις από τις αλληλεπιδράσεις θορύβου και σχετικών με την εργασία ωτοτοξικών ουσιών και κραδασμών ή σημάτων ή άλλων ήχων οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια,

Στον βαθμό του δυνατού οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσης ή να περιορίζονται στο ελάχιστο, χωρίς να παραγνωρίζονται τα ακόλουθα:

α) άλλες μεθόδους εργασίας που συνεπάγονται μικρότερη έκθεση σε θόρυβο,

β) την επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη την προς εκτέλεση εργασία, να εκπέμπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, καθώς και τη δυνατότητα παροχής στους εργαζόμενους εξοπλισμού εργασίας σύμφωνου με τις κείμενες διατάξεις, επιδιώκοντας τον περιορισμό της έκθεσης σε θόρυβο,

γ) το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας,

δ) την επαρκή ενημέρωση, την εκπαίδευση και την κατά περίπτωση εξάσκηση των εργαζομένων, προκειμένου να χρησιμοποιούν σωστά τους εξοπλισμούς εργασίας για τη μείωση στο ελάχιστο της έκθεσής τους σε θόρυβο,

ε) τη μείωση του θορύβου με τεχνικά μέσα, όπως:

-Για τη μείωση του αερόφερτου θορύβου, π.χ. θωρακίσεις, εγκλεισμό της πηγής θορύβου (σε περιβλήματα), καλύψεις με ηχοαπορροφητικό υλικό,
-Για τη μείωση του στερεόφερτου θορύβου, π.χ. απόσβεση ή μόνωση,

στ) κατάλληλα προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας, του χώρου εργασίας και των συστημάτων στο χώρο εργασίας, και

ζ) την οργάνωση της εργασίας για τη μείωση του θορύβου με:

-Περιορισμό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης,
-Κατάλληλα προγράμματα εργασίας που περιλαμβάνουν περιόδους επαρκούς ανάπαυσης.

Ουδέποτε η έκθεση του εργαζομένου μπορεί να υπερβαίνει τις οριακές τιμές έκθεσης(=87dB).

Πηγή: EUR-Lex και ΠΔ 149/2006 – ΦΕΚ 159/Α/28-7-2006

Διαβάστε περισσότερα:

Call Now Button+30 210 6779 875