Ηχομετρήσεις

H ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ χρησιμοποιεί προηγμένα όργανα για την μέτρηση και καταγραφή του ηχητικού φάσματος, ικανά να αποτυπώσουν ένα ηχητικό φαινόμενο σε ένα ευρύ ακουστικό φάσμα θορύβων και δονήσεων:

Με βάση την καταγραφή των ακουστικών μεγεθών γίνεται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία και διεθνή βιβλιογραφία & πρότυπα.

    • Χρόνος αντήχησης: Ο χρόνος αντήχησης είναι η πιο σημαντική παράμετρος για τον καθορισμό της ακουστικής ποιότητα ενός χώρου. Ο χρόνος αντήχησης θα πρέπει να ταιριάζει με τη χρήση του δωματίου και να είναι εναρμονισμένος με τις προτεινόμενες από την βιβλιογραφία τιμές.
    • Ακουστική χώρου: Μια απλή μέτρηση του χρόνου αντήχησης δεν είναι επαρκής για να καθοριστεί εάν οι ακουστικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την προβλεπόμενη χρήση του δωματίου. Οι παράμετροι που μπορούν χρησιμοποιηθούν και να μετρηθούν με εξειδικευμένο εξοπλισμό είναι Impulse response, energy time curves, waterfall plots, frequencies, decay times of modal και άλλες.
    • Ηχομόνωση: Στην κτιριακή ηχοπροστασία μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ηχομόνωση, ιδιαίτερα για χώρους όπως γραφεία, κατοικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και οπουδήποτε η ηχομόνωση μεταξύ διαφορετικών χώρων αποτελεί βασική προϋπόθεση.
    • Μετρήσεις θορύβου. Στις μετρήσεις θορύβου περιλαμβάνονται οι ηχομετρήσεις θορύβου που προκύπτει από βιομηχανικές, μηχανολογικές και περιβαλλοντικές ηχητικές πηγές. Μεταξύ άλλων αυτό συμπεριλαμβάνει ηχομετρήσεις από ψύκτες κλιματισμού, Γεννήτριες, αυτοκινητόδρομους, τραίνα, αεροδρόμια, βιομηχανίες, κλιματιστικά κτλ
Share with:
Call Now Button+30 210 6779 875